Spiritualita


Způsob života, který svatá Klára přijala od svatého Františka
a sama nám jej dala: „Zachovávat svaté Evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě. (citace Konstitucí)

Nejvyšším pravidlem našeho života je tedy následování Krista, ke kterému vybízí Evangelium. A podle příkladu sv. Františka a v duchu kapucínské reformy s jejím důrazem na vnitřní modlitbu, následovat Ježíše chudého a ukřižovaného.
Jádrem františkánské spirituality je osoba Krista, vtěleného Božího Syna. Ve vtělení se nám on sám stal cestou k Otci a jako Syn člověka zanechal v prachu země své šlépěje k následování. Františkánská spiritualita je dynamickou cestou následování Kristových stop v tajemství jeho chudoby a lásky se svými vrcholy v tajemstvích jeho Narození, Kříže a Eucharistie.

Vzorem takového následování je nám Ježíšova Matka, Maria. Jsme pozvány k účasti na Mariině FIAT a na postojích jejího chudého a Bohu zcela oddaného srdce, aby se náš život stal plodným a zahrnutým milostí být matkami Božího Syna a přinášet ho dnešnímu světu:
„Tedy jako slavná Panna panen nosila Krista tělesně, tak i ty, když půjdeš v jeho šlépějích, zvláště v pokoře a chudobě, můžeš ho v čistém a panenském těle vždy a bez jakékoli pochybnosti nosit duchovně, obsahujíc Toho, který obsahuje tebe i všechno ostatní.“   (z listu sv. Kláry)
Chudoba je evangelní chudobou toho, kdo jde a prodá všechno, co má, aby získal drahocennou perlu a skrytý poklad. Je podivuhodnou výměnou časného za věčné a láskyplnou vděčností, která plní srdce skutečně chudé díkem, chválou, klaněním a pokojem.

Životním prostorem Chudých sester, ve kterém naplňují své zasvěcení ve službě Bohu a církvi, je papežská klauzura. Klauzura pro nás není středověkou společenskou konvencí ani přežitkem. Je od počátku součástí našeho způsobu života a svatou Klárou chtěná. Kláštery klarisek se nikdy nestavěly na osamělých, vzdálených místech, ale vždy mezi lidmi, ve městech. Proto františkánská klauzura není na prvním místě samotou s Bohem, ale setkáním dvou protikladů: co nejužšího spojení s Bohem a co nejširšího společenství s lidmi. Klauzura nám umožňuje, aby náš život modlitby dosáhl do nejvzdálenějších míst, do nejhlubších propastí lidské bídy a beznaděje, aby tak každý prostor mohl být vyplněn Boží milostí a láskou.

Pokoj a Dobro!

Přejít nahoru