Jsme kontemplativní společenství řádu klarisek-kapucínek.
Každý klášter je právně samostatný. V jeho čele stojí abatyše volená konventní kapitulou každé tři roky. Kláštery se mohou sdružovat do federací nebo asociací. V naší zemi jsme jediným společenstvím klarisek-kapucínek.

Naším hlavním posláním je život modlitby.
Svatá Klára nám předkládá ve své řeholi způsob našeho života:  „Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.“
Slibem tří evangelních rad – chudoby , čistoty a poslušnosti se zasvěcujeme Bohu a následujeme Ježíše Krista, vtěleného Božího Syna, který se nám stal cestou a životem.
Svatá Klára nás učí, jak touto cestou kráčet. „Upři svou mysl do zrcadla věčnosti, upři svou duši do odlesku slávy, upři své srdce na obraz božské podstaty a kontemplací se celá proměň v obraz jeho božství.“   (z listu sv. Kláry)

Naším úkolem je proto být stálou chválou Boha a přímluvou za celý svět. Svěřené prosby a úmysly neseme v srdci a předkládáme s důvěrou Pánu, do Boží lásky a Prozřetelnosti. Všechno v našem životě má k této službě směřovat. Vrcholem každého dne je slavení mše svaté, celý den je uspořádán v rytmu denní modlitby církve (liturgie hodin). Denně věnujeme 2 hodiny vnitřní osobní modlitbě. Naše poslání pro církev a svět nám pomáhají rozvíjet i další prostředky: duchovní četba, přednášky, měsíční duchovní obnova, adorační dny, společné i osobní exercicie, a také klauzura, která není únikem, ale cennou pomocí pro život modlitby. Podle Řehole a tradice našeho řádu zachováváme papežskou klauzuru – tedy žijeme v přísném odloučení od světa a zároveň v hlubokém niterném spojení s Bohem a všemi lidmi.

Velký důraz je kladen na společenství a vědomě prožívané sesterství. Chceme žít jako sestry spolu a ne vedle sebe.

Zvláštní pouto duchovního příbuzenství nás pojí s našimi bratry kapucíny, kterým je rovněž svěřena duchovní péče o nás. V úzkém a srdečném kontaktu jsme i se šternberskými terciáři a farníky, kterým jsme vděčné také za mnohou pomoc.

V pracovní době se věnujeme šití potřeb určených pro Liturgii, vyšívání křestních roušek, zdobením svíček a jiným pracím v domě a na zahradě. Výdělečná činnost nepokryje náklady na život, proto jsme vděčné dárcům za každý dar. Na dobrodince pamatujeme každý den v našich modlitbách a jednou týdně je za ně sloužena mše svatá.

Jsme otevřené pro všechny, kdo mají zájem sdílet s námi společenství modlitby.  Pokoje pro hosty, umístěné mimo klauzuru, jsou připravené pro ženy a dívky, které by chtěly strávit 1-3 dny v tichu a modlitbě, vykonat si duchovní obnovu nebo hlouběji poznat náš způsob života.

Přejít nahoru