Vánoční oběžník 2018

Milí bratři a sestry, přátelé a dobrodinci!

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas,“/Kaz 3,1/ dozvídáme se z moudrosti Kazatele Starého Zákona. Blíží se konec roku a to je čas ohlédnout se za tím, co nám nového přinesl. Je nyní čas chválit Pána, který je Nejvyšší Dobro a zahrnoval nás všechny po celý rok svou láskou. Je čas na naše díky vám všem, kteří jste nás provázeli modlitbou, dary, svou přítomností. Je čas prosit za odpuštění našeho milosrdného Pána i lidi kolem nás za všechno, co nebylo dobré. Je čas darovat odpuštění s novou důvěrou v dobro v lidech, protože je stvořil dobrý Bůh. Je čas znovu začít s novým rozhodnutím pro Boha, lásku a dobro. Je čas napsat vám vánoční a novoroční přání, sdělit se s vámi o našem životě za uplynulý rok.

1.dubna 2018 vyšla instrukce „COR ORANS“ s novými právními předpisy pro ženské kontemplativní kláštery. Musely jsem se postavit novým výzvám a úkolům. K nim také patřilo nařízení, aby všechny nefederované kláštery do jednoho roku vstoupily do Federace nebo Asociace více klášterů.
Započalo velké hledání v modlitbě i na cestách při vzájemném dialogu s jinými kláštery. Matka Ráchel se sestrou Miriam navštívily klášter klarisek-kapucínek v Assisi. 3.-7.8. se konalo první středoevropské setkání klášterů kapucínek v Praze. V říjnu následovalo setkání v Krakově. Den 22.10. tak můžeme zapsat do historie jako den vzniku Asociace „Mater Ecclesiae“, do které patří komunity sester klarisek-kapucínek z těchto míst: Assisi/Itálie/, Kraków, Brwinów, Przasnysz, Szczytno, Ostrów/Polsko/, Kopernica/Slovensko/, Šternberk. Velké díky patří Matce Ráchel, všem sestrám, bratřím, právníkům, kteří věnovali svůj čas a práci na vytvoření této nové struktury, která nyní čeká na schválení Stanov. Kéž dokážeme nejen kvůli předpisům, ale především v Duchu spolu jít, spolupracovat a pomáhat si.


Taková spolupráce, díky Bohu, existuje už roky mezi kontemplativními komunitami různých řádů v naší zemi. Tento rok se zástupkyně naší komunity účastnily jak formačního kurzu u sester klarisek v Brně Soběšicích, tak i v Praze pro představené a formátorky.
Také letos jsme vzájemně sdíleli své cesty s našimi bratry kapucíny. Modlitbou jsme v dubnu doprovázely provinční volební kapitulu, na které byl provinciálem zvolen br. Dismas. V září jsme v modlitbách s bratry prožívali volbu jejich generálního vedení.
Po středoevropském setkání kapucínek v Praze jsme se těšily 8.-11.8.z bratrské návštěvy našeho generálního Asistenta br. Leonarda Gonzáleze.


Práce tohoto roku se netýkaly jen struktury řádu, ale také stavební „struktury“ kláštera. Díky dotacím jsme mohly zařídit opravu zdi, jejíž stav ohrožoval kolemjdoucí, a samy jsme se zcela „žensky“ mohly těšit z rekonstrukce kuchyně, která slouží nám i našim hostům.
Také vnitřní struktura kláštera posílila. Do naší komunity se rozhodla vstoupit Janka Cibulová ze Slovenska, která 23.9. - v den památky sv. o. Pia, zahájila dobu svého postulátu. Na slavnost svaté Anežky České naše sestra Terezie prožila stříbrné výročí svých slibů.


Je tedy skutečně čas děkovat za všechno a skrze všechno, protože z Boží plnosti dostáváme milost za milostí. Je třeba mít čisté a otevřené srdce, abychom poznávali Jeho skrytou přítomnost, plnou lásky, ve všem. On sám se nás ptá: „Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?“/ Lk 12,56/
O těchto Vánocích i v novém roce 2019 vám vyprošujeme moudrost a čisté srdce, které vidí Boha skrze všechno, co přichází… Kéž rozpoznáváme v každém okamžiku čas Jeho lásky a z ní čerpáme sílu jít po Jeho cestách a konat, co je správné/ Lk 12,57/.


Vaše sestry klarisky-kapucínky