Vděčnost apa Pafnuncia

Když si apa Pafnuncius uvědomil, že poslední Ježíšova slova, která zaznívají v Janově evangeliu, jsou: „Ty mně následuj!“, pocítil dojetí. Vyšel ze dveří své cely, opřel se o veřeje a zahleděl se do dálky setmělého nebe, na kterém tichounce prosvítaly první hvězdy.

Když tehdy prvně Mistr vstoupil na Petrovu loďku, Petr mu řekl: „Odejdi ode mě, jsem hříšný člověk“. Znal vlastní křehkosti, slabosti svého, třebaže tak velkodušného, srdce. A přesto vzápětí všechno opustil, aby ho následoval.

Dopis pro Tebe na říjen 2017

Drazí!

Bůh je Láska, nesmírná, nekonečná Láska.

Dal nám svobodu a my jsme se rozhodli proti Němu.

Vlivem hříchu je naše vůle nakloněna k zlému, rozum k omylu a city k disharmonii.

Jsme jako malé postižené děti, které se utápějí v sobě. Jsme zaměřeni na sebe. My jsme ale byli stvořeni pro lásku, pro vztah k Bohu i k lidem. Bůh nám nabízí svou ruku, aby nás vyvedl z těchto temnot…

Sofoniáš píše: „Zaplesej, zahlahol! Raduj se a jásej z celého srdce! Rozsudek nad Tebou Hospodin zrušil, zbavil Tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed Tebe, neboj se už zlého! Neboj se, nechť Tvé ruce neochabnou! Hospodin, Tvůj Bůh, je uprostřed Tebe, Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z Tebe a veselí, láskou umlká a opět nad Tebou jásá a plesá.“ /Sof 2,14-17/

Ano, raduj se, existuje lék na Tvou bolest, Bůh Ti nabízí svou milost.

Jásej a vesel se, nejsi ztracen v nemoci své duše, přichází za Tebou Tvůj Lékař, Ježíš, On, Bůh s námi.

Neboj se už zla ani důsledků hříchu, On je Pastýř, dobrý Pastýř, který Tě provede i temnotou rokle.

Je řešení na utrpení, zlo, nelásku, sobectví v životech našich i životech bližních.

Je to Ježíš, Bůh a Pán, Slovo Otce. On vysloví jediné slovo své moci a zlí duchové se třesou. Pokud dopustí zlo, tak ví, že je může proměnit v ještě větší dobro pro nás,

v poučení, pokoru, důvěru a vztah plný lásky.

Jediné důležité je být s Ním!!! On je řešení !!!

Jsi v slabosti, buď s Ním a dostaneš sílu, On je Tvou Silou.

Jsi zmítán v pokušeních, buď s Ním, On je Tvým Vysvoboditelem.

Jsi v ohni utrpení, buď s Ním, On je Útěchou i Lékem.

Jsi v radosti, buď s Ním, On je skutečná Radost.

Učíš se milovat, buď s Ním, On je Láska.

Hledáš plnost života, buď s Ním, On je Život sám.

Nezůstávej sám v sobě, nenech se ničím odvést od vztahu s Ním a On, Bohatýr, který zachraňuje, Ti dá vše, co potřebuješ, k věčnému štěstí ve spojení s Ním.

To Ti ze srdce přeje

sestra Miriam

 

By

Anděla Markéta Serafína Prato(1543-1608)

Anděla Markéta Serafína Prato je zakladatelkou kapucínek ve španělském Katalánsku. Narodila se 16. října 1543 v Manrese v diecézi Vich rolníkům Matěji a Colombě Pratovým. Při křtu dostala jméno Angela Margherita. Mládí strávila ve službě v Barceloně a vyznamenala se jako obratná vyšívačka. Přestože cítila, že je povolána pro život v klášteře, vyhověla přání rodiny a v roce 1575 se provdala za krejčího Františka Serafiho, díky kterému se jí dostalo přízviska Serafina.

Bl. Anděla Marie Astorch(1592-1665)

Hieronima Maria Inez (sestra Anděla Marie) se narodila 1. září 1592 v Barceloně
16. září 1603 vstoupila do kláštera kapucínek, založeného Angelou Serafínou Prat, a protože byla ještě příliš mladá, strávila zde pět let jako čekatelka
Dne 7. září 1608 zahájila skutečný noviciát a 8. září složila řeholní sliby
9. května 1614 byla jako magistra novicek vyslána zakládat nový klášter v Zaragoze