Vděčnost apa Pafnuncia

Když si apa Pafnuncius uvědomil, že poslední Ježíšova slova, která zaznívají v Janově evangeliu, jsou: „Ty mně následuj!“, pocítil dojetí. Vyšel ze dveří své cely, opřel se o veřeje a zahleděl se do dálky setmělého nebe, na kterém tichounce prosvítaly první hvězdy.

Když tehdy prvně Mistr vstoupil na Petrovu loďku, Petr mu řekl: „Odejdi ode mě, jsem hříšný člověk“. Znal vlastní křehkosti, slabosti svého, třebaže tak velkodušného, srdce. A přesto vzápětí všechno opustil, aby ho následoval.

Dopis pro Tebe na duben

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen! Věříme, je to skutečně pravda našeho života? Jak to vypadá v nás samotných, byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem, který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Dopis pro Tebe na květen

Drazí!

Ježíš říká: „Duch pravdy vás uvede do celé pravdy..“ /Jan 16,13/ Duch svatý je Láska - mezi Bohem Otcem a Jeho Synem Ježíšem. Duch svatý je Láska, je Duchem pravdy. Láska může být jen v pravdě a pravda bez lásky není z Boha. Duch svatý je Ten, který může být v pravdě skutečnou Láskou našeho srdce. 

Dopis pro Tebe na červen

Drazí! 

Ježíš říká: „Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, Ti odplatí." Slyšíme tato Jeho slova ve spojitosti se skutky postu, milosrdenství i s modlitbou. Můžeme se vnějškově postit, ale v našem srdci může být nenávist, zloba. Můžeme druhým pomáhat a zároveň být plni pýchy, hrdosti na svou výkonnost. 

Anděla Markéta Serafína Prato(1543-1608)

Anděla Markéta Serafína Prato je zakladatelkou kapucínek ve španělském Katalánsku. Narodila se 16. října 1543 v Manrese v diecézi Vich rolníkům Matěji a Colombě Pratovým. Při křtu dostala jméno Angela Margherita. Mládí strávila ve službě v Barceloně a vyznamenala se jako obratná vyšívačka. Přestože cítila, že je povolána pro život v klášteře, vyhověla přání rodiny a v roce 1575 se provdala za krejčího Františka Serafiho, díky kterému se jí dostalo přízviska Serafina.