Koutek-Vzkříšený

Evangelium podle Marka 16,9-20

SETKAT SE SE VZKŘÍŠENÝM

 

Položili jste si už někdy otázku, jaké to asi bylo, když se Ježíš po svém vzkříšení zjevil Magdaléně a učedníkům? Bylo pro ně jednodušší věřit, když se setkali se Vzkříšeným? I moje víra by byla jednodušší, kdybych se setkal(a) se Vzkříšeným Ježíšem tváří v tvář?

Přesto Ježíš říká v evangeliu: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Nechtějme velké zázraky, s Ježíšem se můžeme setkat, třeba i v tuto chvíli při rozjímání Písma a ve chválách s kapelami Hillsong, Kutless a Stryper.

Worthy is the,

„Je hoden,


Lamb who was slain

Beránek, který byl zabit,


Holy, Holy, is He

svatý, svatý je ON.


Sing a new song, to Him who sits on

Zpívejme novou píseň tomu,


Heaven's Mercy Seat

který sedí na nebeském trůně milosti.“
Hillsong-Revelation song-Píseň zjevení

 

You are holy, great and mighty,

„Ty jsi svatý, velký a mocný,


Who was and who is to come,

který jsi byl a který přijdeš,


You are worthy, surrounded in glory,

jsi hoden, obklopený slávou,


All honor and power are Yours.

všechna čest a moc jsou Tvé.“
Kutless-Revelation-Zjevení

 

„Ježíš se nejprve zjevil Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.“

 

Marie z Magdaly byla veřejná hříšnice, předvedli ji před Ježíše, aby rozhodl, zda má být ukamenována pro cizoložství. Ježíš ji neodsoudil, ale vyhnal z ní sedm démonů. Sedm je číslo plnosti, takže se dá říct, že větší hříšnice už být nemohla. Přes toto všechno se Ježíš jako první zjevil právě Magdaléně. Proč? Pro Ježíše není žádný náš hřích překážkou, aby se nám zjevil, aby se s námi setkal. Magdaléna poté patřila k Ježíšovým nejbližším, patřila k ženám, které se o něj starali. Ježíš zcela změnil a proměnil její život. Ať jsme v životě jakkoliv selhali, jakkoliv zhřešili, žádný tento hřích Ježíšovi nebrání se s námi setkat v tuto chvíli a jednou tváří v tvář.

 

Face to face before our King,

„Tváří tvář našemu Králi,


As saints and angels join to bring You praise,

svatí a andělé se připojují ke Tvé chvále.


On that day there'll be no more pain,

Jednoho dne už nebude bolest,


For You, oh Lord, will wipe all our tears away

kvůli Tobě, Pane, si střeme naše slzy.“
Kutless-Revelation-Zjevení

 

„Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov.“

 

Po Ježíšově ukřižování zůstali někteří Ježíšovi učedníci v Jeruzalémě, ale někteří se vydali svou vlastní cestou. Dva z nich šli do Emauz, zarmouceni, že Ježíš nebyl tím prorokem, kterého očekávali. Znovu se vraceli ke svým životům. A na této cestě se setkávají s Ježíšem. ON je však nekárá, ale ukazuje jim správný směr. Co byly vlastně Emauzy? Oklika? Útěk? Zklamání, že život s Ježíšem nebyl podle jejich představ? Jakou oklikou jdeme v tuto chvíli my? Ať je ta oklika jakákoliv, není to důvod, proč bychom nemohly potkat Ježíše. ON nás neodsoudí, ale ukáže nám správný směr.

 

„There's a revelation

Toto je zjevení,


It's coming down for you

sestoupí k Tobě


Without hesitation

bez zaváhání


It's gonna bring the truth

a odhalí pravdu.“
Stryper-Revelation-Zjevení

 

„Konečně se zjevil samým jedenácti a řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“

 

Ježíš se zjevil i svým nejbližším jedenácti apoštolům, těm, kteří s ním chodili v době jeho působení. Ale zároveň to byli i ti, kdo utekli při jeho zatčení, ti, kteří ho zradili a zapřeli, a až na Jana ho nechali samotného na křížové cestě a na Kalvárii. Když se jim pak zjevil ve večeřadle, nic z toho jim nepřipomínal. Pokáral je pro jejich malou víru, ale ne pro jejich slabosti a selhání. Hlavním důvodem jeho zjevení a setkání bylo poslání a vyslání. Přišel, aby je poslal k celému stvoření, aby celému světu mluvili o NĚM a Jeho moci. A to samé by mohlo platit i pro nás. Každé naše setkání s Ježíšem nás proměňuje, ukazuje nám správný směr, abychom mohli být posláni říct celému světu, že Ježíš je ŽIVÝ, VZKŘÍŠENÝ a NESMRTELNÝ.

 

„Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“
Jeremiáš 29,11

 

Holy, Holy, Holy

„Svatý, svatý, svatý


Is the Lord God Almighty

je Pán Bůh Všemohoucí,


Who was, and is, and is to come

který byl, který je a který přijde.


With all creation I sing

S celým stvořením zpívám,


Praise to the King of Kings

chválím Krále králů.“
Hillsong-Revelation song-Píseň zjevení

 

Otevřené srdce pro každodenní setkávání s Ježíšem vám přeje a vyprošuje


Bernadeta

 

HILLSONG-REVELATION SONG-PÍSEŇ ZJEVENÍ

 

KUTLESS-REVELATION-ZJEVENÍ

 

STRYPER-REVELATION-ZJEVENÍ

 

 

HILLSONG-REVELATION SONG-PÍSEŇ ZJEVENÍ

 

Worthy is the,

Je hoden,


Lamb who was slain

Beránek, který byl zabit,


Holy, Holy, is He

svatý, svatý je ON.


Sing a new song, to Him who sits on

Zpívejme novou píseň tomu,


Heaven's Mercy Seat

který sedí na nebeském trůně milosti.

 

 

Holy, Holy, Holy

Svatý, svatý, svatý


Is the Lord God Almighty

je Pán Bůh Všemohoucí,


Who was, and is, and is to come

který byl, který je a který přijde.


With all creation I sing

S celým stvořením zpívám,


Praise to the King of Kings

chválím Krále králů,


You are my everything

jsi mé všechno


And I will adore You

a já Tě uctívám.

 

 

Clothed in rainbows of living color

Oblečen v duze živých barev,


Flashes of lightning, rolls of thunder

záře blesků, hřmění hromů,


Blessing and honor, strength and

požehnání a čest, síla a


Glory and power be

sláva a moc


To You the Only Wise King

patří Tobě, jediný, mocný Králi.

 

 

Holy, Holy, Holy

Svatý, svatý, svatý


Is the Lord God Almighty

je Pán Bůh Všemohoucí,


Who was, and is, and is to come

který byl, který je a který přijde.


With all creation I sing

S celým stvořením zpívám,


Praise to the King of Kings

chválím Krále Králů,


You are my everything

jsi mé všechno


And I will adore You

a já Te uctívám.

 

 

Filled with wonder

Plni úžasu,


Awestruck wonder

užaslí údivem,


At the mention of Your Name

když zmíníme Tvé Jméno.

 

 

Jesus, Your Name is Power

Ježíši, Tvé Jméno je síla,


Breath, and Living Water

Dech a Živá Voda,


Such a marvelous mystery

tak nádherné tajemství.

 

 

Holy, Holy, Holy

Svatý, svatý, svatý


Is the Lord God Almighty

je Pán Bůh Všemohoucí,


Who was, and is, and is to come

který byl, který je a který přijde.


With all creation I sing

S celým stvořením zpívám,


Praise to the King of Kings

chválím Krále králů,


You are my everything

jsi mé všechno


And I will adore You

a já Tě uctívám.

 

 

KUTLESS-REVELATION-ZJEVENÍ


Lord, we come before Your throne,

Pane, přicházíme před Tvůj trůn,


We lay our crowns of gold down at Your feet.

pokládáme naše zlaté koruny k Tvým nohám.


Lord, we stand and we will sing,

Pane, stojíme a zpíváme,


Behold the Lamb, by His blood we are redeemed

zříme Beránka, Jeho krví jsme spaseni.

 

 

You are holy, great and mighty,

Ty jsi svatý, velký a mocný,


Who was and who is to come,

který jsi byl a který přijdeš,


You are worthy, surrounded in glory,

jsi hoden, obklopený slávou,


All honor and power are Yours.

všechna čest a moc jsou Tvé.

 

 

Face to face before our King,

Tváří tvář našemu Králi,


As saints and angels join to bring You praise,

svatí a andělé se připojují ke Tvé chvále.


On that day there'll be no more pain,

Jednoho dne už nebude bolest,


For You, oh Lord, will wipe all our tears away

kvůli Tobě, Pane, si střeme naše slzy.

 

 

You are holy, great and mighty,

Ty jsi svatý, velký a mocný,


Who was and who is to come,

který jsi byl a který přijdeš,


You are worthy, surrounded in glory,

jsi hoden, obklopený slávou,


All honor and power are Yours.

všechna čest a moc jsou Tvé.

 

 

The lightning flashes, the thunder rolls,

Záře blesků, hřmění hromů,


Every nation gathers, before your throne,

všechny národy se shromáždí před Tvůj trůn.


As the lightning flashes, the thunder rolls,

Záře blesků, hřmění hromů,


Every nation gathers, before your throne.

všechny národy se shromáždí před Tvůj trůn.

 

 

You are holy, great and mighty,

Ty jsi svatý, velký a mocný,


Who was and who is to come,

který jsi byl a který přijdeš,


You are worthy, surrounded in glory,

jsi hoden, obklopen slávou,


All honor and power are Yours.

Všechna čest a moc jsou Tvé.

 

 

All power is Yours

Všechna moc je Tvá.


All honor is Yours

Všechna čest je Tvá.


The power is Yours

Moc je Tvá.

 

 

STRYPER-REVELATION-ZJEVENÍ


I'm coming like a thief at night

Přicházím jako zloděj v noci


And you're out of time so make it right

a ty jdeš pozdě, zdá se to správně.


There will be no more apologies

Už nebudou třeba žádné omluvy,


'Cause wrath will spread like a disease

protože můj hněv se rozšíří jako nemoci.

 

 

There's a revelation

Toto je zjevení,


It's coming after you

přijde k Tobě


Without hesitation

bez váhání


It's gonna bring the truth

a odhalí pravdu.

 

 

In an instant will the trumpet blow

V jediném okamžiku zazní trumpety,


Sin is counted, the fee is tolled

hřích se sečte, cena zaplatí,


Blood will run and turn the waters red

krev poteče a změní vodu v krev


A flood will wash away the devil's bed

a povodeň smyje ďáblovu postel.

 

 

There's a revelation

Toto je zjevení,


It's coming down for you

sestoupí k Tobě


Without hesitation

bez zaváhání


It's gonna bring the truth

a odhalí pravdu.

 

 

There's a revelation

Toto je zjevení,


It's coming down for you

sestoupí k Tobě


Without hesitation

bez zaváhání


It's bringing down the truth

a přinese pravdu.