Koutek-Trojice

Evangelium podle Jana 20,19-23

ALELUJA!!!

 

„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!“

Jesus, King of my heart

„Ježíši, Králi mého srdce.


Father, my peace and my light

Otče, můj pokoji a mé světlo.


Spirit, the joy of my soul You are Duchu,

Ty jsi radostí mé duše.“
Rebecca St.James-Song Of Love-Píseň lásky

 

What this world needs

„Co tento svět potřebuje?


Is a savior who will rescue

Je to Spasitel, který ho zachrání.


A spirit who will lead

Duch, který ho povede.


A father who will love them

Otec, který ho bude milovat


In their time of need

ve chvíli, kdy to bude nejvíc potřebovat.“
Casting Crowns-What this world needs-Co tento svět potřebuje

 

Prožíváme dobu velikonoční, jsme plni vděčnosti a radosti z Ježíšova vítězství nad smrtí. Možná jsem taky rádi, že doba postní je za námi. A co dál? Budeme stejně jako učedníci sedět za zavřenými dveřmi a čekat na znamení? Nebo se vydáme na cesty za lepšími zážitky jako emauzští učedníci? Nebo se vrátíme s Petrem ke starému způsobu života-k rybaření? A nebo můžeme zakusit něco zcela jiného a nového. Objevit poselství, které nám Ježíš svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním chtěl sdělit-LÁSKU Boha Otce, VĚRNOST Syna a TOUHU Ducha svatého.
Nebo-li tajemství Nejsvětější Trojice.

 

„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě.
Vždyť silná jako smrt je LÁSKA, neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
Žár její-žár ohně, plamen Hospodinův.
LÁSKU neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.“
Píseň písní 8,6-7

 

Bůh Otec chtěl světu odhalit velikost své LÁSKY. Proto poslal na svět svého Syna a proto nám skrze JEHO smrt na kříži dal život věčný. A tato JEHO láska byla natolik silná, že přemohla smrt, byla silnější, než cokoliv na tomto světě. Otec chtěl, abychom byli zachráněni, a udělal proto všechno. V Otci nacházíme pokoj ve zmatku, světlo ve tmě, starostlivost v těžkostech, protože toto je opravdová LÁSKA.

 

„Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.
Král uvedl mě do svých komnat.“
Píseň písní 1,4

 

Ježíš se stal člověkem kvůli nám a z lásky ke svému Otci. Celý JEHO pozemský život byla věrnost vůli Otcově, věrnost plánu spásy s každým člověkem. A nejen to, zemřel za nás. Jeho LÁSKA šla až do krajnosti. Díky tomu, že se nám stal tolik blízký v naší přirozenosti, máme přímou cestu k Otci. Ježíš je Králem a Pánem našich srdcí, JEMU není nikdo rovný, ON je Spasitel a Zachránce našich životů. Toto je skutečná VĚRNOST.

 

„Jsi pramenem zahradním, studna živé vody, bystřina z Libanonu.
Probuď se, vánku severní.
Přijď, vánku jižní.“
Píseň písní 4,15-16

 

A tím, kdo stále nově rozvíjí a oživuje LÁSKU Otcovu a VĚRNOST Ježíšovu, je Duch svatý. ON je ten, který nám dává milost poznávat, kdo opravdu je Bůh Otec, JEHO pravou LÁSKU. Duch svatý nám pomáhá poznávat neskutečnou hloubku tajemství Ježíšova života a JEHO smrti. Duch svatý je TOUHOU naší duše být s Bohem. Duch svatý je radostí duše, když nás přepadá smutek, je nadějí našeho srdce, když se nic nedaří, ON je naší věčnou písní a chválou. Protože toto je skutečná TOUHA, milovat Boha.

 

The heavens declare You are God

„Nebesa provolávají, že Ty jsi Bůh.


And the mountains rejoice

A hory se radují.


The oceans cry Alleluia

Oceány křičí ALELUJA.


As we worship You Lord

Tak jako my Tě, Pane, chválíme.


For this is our Song of Love

Protože toto je naše PÍSEŇ LÁSKY.“
Rebecca St.James-Song Of Love-Píseň lásky

 

Doba velikonoční je zakončena Slavností Seslání Ducha svatého a Slavností Nejsvětější Trojice. Možná bychom letos mohli prožít dobu velikonoční jinak. Třeba by to mohla být příprava na tyto slavnosti. Proč se letos nepřipravit tím, že znovu obnovím a objevím svůj osobní vztah s Otcem, s Ježíšem a s Duchem svatým? Možná tak zakusíme něco jiného a nového, než jen čekání na znamení a vracení se ke starým a zaběhnutým rituálům.


Vaše Bernadeta

 

REBECCA ST.JAMES-SONG OF LOVE-PÍSEŇ LÁSKY

 

CASTING CROWNS-WHAT THIS WORLD NEEDS-CO TENTO SVĚT POTŘEBUJE

 

 

REBECCA ST.JAMES-SONG OF LOVE-PÍSEŇ LÁSKY


Jesus, King of my heart

Ježíši, Králi mého srdce.


Father, my peace and my light

Otče, můj pokoji a mé světlo.


Spirit, the joy of my soul You are

Duchu, Ty jsi radostí mé duše.

 

 

Jesus, to you none compare

Ježíši, Tobě se nikdo nevyrovná.


Father, I rest in Your care

Otče, odpočívám v tvé péči.


Spirit, the hope of my heart You are

Duchu, Ty jsi nadějí mého srdce.

 

 

The heavens declare You are God

Nebesa provolávají, že Ty jsi Bůh.


And the mountains rejoice

A hory se radují.


The oceans cry Alleluia

Oceány křičí ALELUJA.


As we worship You Lord

Tak jako my Tě, Pane, chválíme.


For this is our Song of Love

Protože toto je naše PÍSEŇ LÁSKY.

 

 

Jesus, You save my soul

Ježíši, zachraň mou duši.


I'll thank You forevermore

Budu Ti děkovat navždy.


Jesus, the love of my life You are

Ježíši, Ty jsi láskou mého života.

 

 

Jesus, I am in awe

Ježíši, já žasnu.


Of the love that You have shown

Nad láskou, kterou jsi mi ukázal.


Jesus, how precious You are to me

Ježíši, Ty jsi mi tolik drahý.

 

 

CASTING CROWNS-WHAT THIS WORLD NEEDS-CO TENTO SVĚT POTŘEBUJE

 

What this world needs

Co tento svět potřebuje?


Is not another one-hit wonder

Není to za prvé jen další zázrak


with an axe to grind

v ohánění se sekyrou?


Another two-bit politician peddling lies

Za druhé politické překupnictví?


Another three-ring circus society

Za třetí společenský cirkus?

 

 

What this world needs

Co tento svět potřebuje?


Is not another sign-waving 'Super Saint'

Není to jen další „Super světec“,


who's better than you

který je lepší než ty?


Another ear-pleasing candy man

Dalším je sladký člověk lahodící uši,


afraid of the truth

ale bojící se pravdy?


Another prophet in an Armani suite

Dalším je prorok v obleku od Armaniho?

 

 

What this world needs

Co tento svět potřebuje?


Is a savior who will rescue

Je to Spasitel, který ho zachrání.


A spirit who will lead

Duch, který ho povede.


A father who will love them

Otec, který ho bude milovat


In their time of need

ve chvíli, kdy to bude nejvíc potřebovat.

 

 

A savior who will rescue

Spasitel, který ho zachrání.


A spirit who will lead

Duch, který ho povede.


A father who will love

Otec, který ho bude milovat.


That's what this world needs

Toto je to, co svět potřebuje.

 

 

What this world needs

Co tento svět potřebuje?


Is for us to care more

Staráme se víc


about the inside than the outside

o vnitřek, než o vnějšek?


Have we become so blind

Už jsem tak zaslepení,


that we can't see

že nevidíme.


God's gotta change your heart

Bůh změní tvé srdce dřív,

 

before he changes a shirt

než ty si vyměníš tričko.

 

 

What this world needs

Co tento svět potřebuje?


Is for us to stop hiding

Musíme se přestat schovávat


behind our relevance

za naši důležitost.


Blending in so well

Splývá to tak dobře,


that people can't see the difference

že lidé nevidí rozdíl.


And it's the difference

A toto je rozdíl,


that sets the world free

který osvobozuje svět.

 

 

People aren't confused by the gospel

Lidé nejsou zmatení evangeliem.


They're confused by us

Jsou zmateni námi.


Jesus is the only way to God

Ježíš je jediná cesta k Otci.


But we are not the only way to Jesus

Ale my nejsem jedinou cestou k Ježíši.

 

 

This world doesn't need my tie, my hoodie

Tento svět nepotřebuje, abych ho svazoval.


My denomination or

Nepotřebuje mou denominaci.


my translation of the Bible

Nebo můj překlad Bible.


They just need Jesus

Svět potřebuje Ježíše.


We can be passionate about what we believe

Buďme nadšeni z toho, v co věříme.

 

 

But we can't strap ourselves to the gospel

Ale nesvazujme sami sebe evangeliem.


'Cause we're slowing it down

Jinak bychom se brzdili.


Jesus is going to save the world

Ježíš přišel, aby zachránil svět.


But maybe the best thing we can do

Ale nejlepší věc, kterou můžeme udělat.


Is just get out of the way

Jít mu z cesty.

 

 

Jesus is our Savior

Ježíš je náš Spasitel.


That's what this world needs

Toto svět potřebuje.


The fathers arms around you

Otcovo obětí.


That's what this world needs

Toto svět potřebuje.