Koutek-Křížová cesta

JANOVY PAŠIJE
Jan 18,1-19,42

 

Love is patient, Love is Kind, Love

„Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska

 

-it has no pride

- ta nezná pýchu.

 

Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce

Kvůli lásce
jsem se v Getsemanech potil krví a prosil svého nebeského Otce, aby ode mě odňal
tento hořký kalich, ale ne podle mé vůle, ale podle JEHO vůle.
„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž Tvá vůle se staň“
(Lk 22,42)


Kvůli lásce
jsem se vydal do rukou lidí, aby mě zajali a nespravedlivě odsoudili, aby dali
přede mnou přednost osvobození zločince.
„Na to se dali do křiku:“Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl vzbouřenec.“
(J 18,40)

 

The crown that showed no dignity

„Nesl korunu,


he wore

která neznamenala žádnou důstojnost.


And the king was placed for all the world

Ale byl to Král celého světa.


To show disgrace

Byl zahanben,


but only beauty flowed from this place

ale zatím z něj vyšla krása.“
Jeremy Camp-This Man-Tento muž

 

Kvůli lásce
jsem se nechal krutě zbičovat, trním korunovat a přijal jsem svůj kříž.
„Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli korunu z trní.“
(J 19,1-2)


Kvůli lásce
jsem šel křížovou cestu, několikrát padl pod tíhou kříže, přijal Šimonovu neochotu,
Veroničinu láskyplnou pozornost, setkal se s bolestným pohledem matky Marie.
„Nesl svůj kříž a vyšel z města.“ (J 19,17)


Kvůli lásce
jsem se nechal ponížit až do krajnosti, když mě před ukřižováním svlékli ze šatů.

 

Would you take the place of this man

„Chtěl by sis vyměnit místo s tímto mužem?


Would you take the nails from his hands

Chtěl by si přijmout hřeby z Jeho rukou?“
Jeremy Camp-This Man-Tento muž

 

Kvůli lásce
jsem si nechal probít ruce i nohy hřeby, nechal jsem se ukřižovat jako největší zločinec,
abych přijal největší lidské ponížení, lidskou bídu. Abych všechen hřích vzal na sebe
a na svém těle ho ukřižoval.
„Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly.“
(J 19,23)

 

He held the weight of impurity

„Nesl tíhu nečistoty,


The father would not see

jakoby to Otec neviděl


The reasons had finally come to be to

Ale důvod, proč přišel, byl,


Show the depth of his grace flowed with

aby ukázal hloubku své milosti


Every sin erased he knew that this was

a smazal každý hřích.


Why he came

Věděl, že kvůli tomuto přišel.“

Jeremy Camp-This Man-Tento muž

 

Kvůli lásce
jsem v pocitu osamocení od svého Otce i od lidí zemřel na kříži, abych přemohl smrt a
vrátil člověku věčný život.
„Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.“
(J 19,30)

 

Love is why I live, Love is why I die

„Kvůli Lásce žiji, kvůli Lásce umírám.


It's what I give, and yet what I deny

Lásku dávám a kvůli Lásce se zapírám.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce

 

And we just don't know the blood and

„A my prostě jen nevíme,


Water flowed and in it all

proč krev, voda a to všechno...


He showes just how much he cares

Jen nám ukázal, jak mu na nás záleží.


And the veil was torn so we could have

Opona byla roztržena.


This open door and all these things have

A nám se otevřou dveře,


Finally been complete

až se tyto všechny věci naplní.“
Jeremy Camp-This Man-Tento muž

 

My opravdu nevíme, kolik lásky k lidem bylo v celém Ježíšově životě. Nevíme, proč musel zemřít právě na kříži. Kolik lásky ke každému člověku Bůh měl, že nechal takto trpět svého Syna. My jen můžeme s vděčností přijímat tyto milosti a každý rok za ně děkovat v době postní a především během třídenní, kdy to vše vyvrcholí připomínkou a oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání.

 

Vaše Bernadeta

 

JEREMY CAMP-THIS MAN-TENTO MUŽ

 

STRYPER-LOVE IS WHY-KVŮLI LÁSCE

 

 

JEREMY CAMP-THIS MAN-TENTO MUŽ

 

In only a moment truth

V okamžiku pravdy


Was seen revealed this mystery

nám bylo odhaleno toto tajemství.


The crown that showed no dignity

Nesl korunu,


he wore

která neznamenala žádnou důstojnost.


And the king was placed for all the world

Ale byl to Král celého světa.


To show disgrace

Byl zahanben,


but only beauty flowed from this place

ale zatím z něj vyšla krása.

 

 

Would you take the place of this man

Chtěl by sis vyměnit místo s tímto mužem?


Would you take the nails from his hands

Chtěl by si přijmout hřeby z Jeho rukou?


Would you take the place of this man

Chtěl by sis vyměnit místo s tímto mužem?


Would you take the nails from his hands

Chtěl by si přijmout hřeby z Jeho rukou?

 

 

He held the weight of impurity

Nesl tíhu nečistoty,


The father would not see

jakoby to Otec neviděl


The reasons had finally come to be to

Ale důvod, proč přišel, byl,


Show the depth of his grace flowed with

aby ukázal hloubku své milosti


Every sin erased he knew that this was

a smazal každý hřích.


Why he came

Věděl, že kvůli tomuto přišel.

 

 

And we just don't know the blood and

A my prostě jen nevíme,


Water flowed and in it all

proč krev, voda a to všechno...


He showes just how much he cares

Jen nám ukázal, jak mu na nás záleží.


And the veil was torn so we could have

Opona byla roztržena.


This open door and all these things have

A nám se otevřou dveře,


Finally been complete

až se tyto všechny věci naplní.

 

 

STRYPER-LOVE IS WHY-KVŮLI LÁSCE

 

I woke up at six a.m.,

Probudil jsem se v šest hodin ráno


and took a look at me

a podíval jsem se na sebe.


All I was, all I am,

Vše co jsem byl, vše co jsem,


I refuse to be

odmítám znovu být.


Within a simple breath, I taste my destiny

Zhluboka se nadechnu a přijmu svůj osud,


Before I lose what's left,

než ztratím ještě i to, co zůstalo.


I want my heart to see

Chci mít své srdce.

 

 

Love is why I live, Love is why I die

Kvůli Lásce žiji, kvůli Lásce umírám.


It's what I give, and yet what I deny

Lásku dávám a kvůli Lásce se zapírám.


It's what I need, it's how I will survive

Lásku potřebuji, jen tak přežiji.


Love Is Why

Kvůli Lásce.

 

 

I can read, I can write,

Můžu číst, můžu psát,


but still I'm deaf and blind

přesto zůstávám hluchý a slepý.


All the things I've discerned,

Všechny věci, které jsem poznal,


I've given up to find

jsem stejně musel znovu najít.


The only thing that sets me free

Jediná věc, která mě osvobodí,


is a mystery

je tajemství,


Worth more than anything, throughout my history

které je důležitější než cokoliv v mém životě.

 

 

Love is patient, Love is Kind, Love

Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska


-it has no pride

- ta nezná pýchu.


Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.


Love is patient, Love is Kind, Love

Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska


- it has no pride

- ta nezná pýchu.


Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.