Koutek-Živá voda

Evangelium podle Jana 4, 7-18 

 

Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila“.

 

Cause living water we desire,

„Proto prahneme po živé vodě,


To flood our hearts with holy fire

aby zaplavila naše srdce svatým ohněm.“

Delirious-Rain Down-Sešli déšť

 

V úryvku tohoto evangelia přichází Samařská žena, aby nabrala ze studny vodu. Přichází jako každý jiný den, v obvyklou dobu v poledne, protože byla veřejnou hříšnicí a nemohla chodit ve stejnou dobu jako ostatní ženy. Přesto přichází jako obvykle, je to každodenní rutina, nic mimořádného. Ale přesto se má její život změnit.

 

Looks like tonight, the sky is heavy

„Dnes večer to vypadá, že mraky jsou těžké.


Feels like the winds, are gonna change

Zdá se, že se vítr změní.


Beneath my feet, the Earth is ready

Země pod mýma nohama je připravena.


I know it's time, for heavens rain.

Vím, že je čas pro nebeský déšť.


It's gonna rain, yeah yeah

Bude pršet.“

Delirious-Rain Down-Sešli déšť

 

Let the tide roll in

„Ať se přižene příval,


Washing over our lives

ať omyje naše životy.


Let your water fall again

Ať znovu spadne Tvá voda.“

Day Of Fire-Rain Song-Píseň o dešti

 

I my žijeme v každodenní duchovní rutině. Věříme v Boha, denně se modlíme, chodíme do kostela, scházíme se ve spolču. Ale kde jsme nechali vědro, abychom denně čerpali ze studny živé vody? Musíme si přiznat, že i my, křesťané, potřebujeme živou vodu, nový pramen. Potřebujeme, aby nám Ježíš dával znovu a znovu ze svého pramene, abychom nebyli vyschlé studny.

 

Bring rivers in this waste land,

„Přines řeky této vyprahlé zemi,


Clouds into this sky

mraky tomuto nebi.


Bring springs of life into the wells that

Přines pramen života studnám,


Have been run dry

které jsou vyschlé.“

Day Of Fire-Rain Song-Píseň o dešti

 

Asi nemůžeme čekat nadšení z dob minulých, ušli jsme už kus cesty s Bohem. Možná po správné cestě, možná jsme si z hlavní cesty uhli a šli kus dál sami bez Boha.

 

Jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Nemám muže. Správně jsi odpověděla. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není Tvůj muž.“

 

Ale vždycky je tu možnost začít znovu. Bůh nám tuto možnost nabízí stále-možnost nového začátku, možnost pramene živé vody, možnost JEHO podpory a posily. Můžeme každý den přicházet k JEHO oltáři a nabírat plnými vědry. ON nám v tom nebrání. Mějme jen důvěru v toho, který je Pánem celého vesmíru a který může oživit i naše vyprahlá srdce. Chtějme jen být Bohu na blízku, chtějme se s Ježíšem setkávat při mši svaté, v osobní modlitbě, vnímejme otevřeným srdcem JEHO přítomnost a JEHO tiché šeptání. A ON určitě naše snahy nenechá vyznít naprázdno. ON je tu pro nás.

 

Rain down, all around the world we're singing

„Sešli déšť na celý svět, zpíváme,


Rain down, can you hear the Earth is singing

sešli déšť, můžeš slyšet, jak Země zpívá.


Rain down, my heart is dry

Sešli déšť, mé srdce je vyschlé,

 

but still i'm singing

ale já stále zpívám,


Rain down, rain it down on me.

sešli déšť, sešli ho na mne.

 

Do not shut, do not shut, do not shut, the heavens

Nezavírej, nezavírej, nezavírej nebesa,


But open up, open up, open up, our hearts

ale otevři, otevři, otevři naše srdce.

 

(Rain down) Give me strength to cross this water,

Dej mi sílu překročit tuto vodu.


Keep my heart upon your altar, rain down

Drž mé srdce na svém oltáři, sešli déšť.


(Rain down) Give me strength to cross this water

Dej mi sílu překročit tuto vodu.


Keep my feet, don't let me falter, rain down

Drž mé kroky, nenech mě klopýtnout.“
Delirious-Rain Down-Sešli déšť

 

Nádherným příkladem důvěry Hospodinu v každé situaci je pro mě Eliáš. V osmnácté kapitole První Knihy Královské(kterou vám doporučuji si přečíst celou) je vidět jeho důvěra v Hospodina, když po třech letech sucha jde zvěstovat déšť, musí před Bálovými proroky a přede všemi dokázat, že jedině Hospodin je pravý bůh, a nakonec z malého mráčku předpovídá silný déšť.

 

Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň.“

 

Přeji proto i vám, ať ještě dnes zažijete „silný déšť“. I když zatím vidíte jen malinký mráček, ať neklesáte na mysli a neříkáte si: „Z tohoto mračna nezaprší.“ Ale ať je tento mráček pro vás nadějí, novým začátkem, živým pramenem silného deště, příslibem: „It's gonna rain-Bude pršet.“

 

Vaše Bernadeta

 

DELIRIOUS?-RAIN DOWN-SEŠLI DÉŠŤ

 

DAY OF FIRE-RAIN SONG-PÍSEŇ O DEŠTI

 

 

DELIRIOUS?-RAIN DOWN-SEŠLI DÉŠŤ

 

Looks like tonight, the sky is heavy

Dnes večer to vypadá, že mraky jsou těžké.


Feels like the winds, are gonna change

Zdá se, že se vítr změní.


Beneath my feet, the Earth is ready

Země pod mýma nohama je připravena.


I know it's time, for heavens rain.

Vím, že je čas pro nebeský déšť.


It's gonna rain, yeah yeah

Bude pršet.

 

 

Cause living water we desire,

Proto prahneme po živé vodě,


To flood our hearts with holy fire

aby zaplavila naše srdce svatým ohněm.

 


Rain down, all around the world we're singing

Sešli déšť na celý svět, zpíváme,


Rain down, can you hear the Earth is singing

sešli déšť, můžeš slyšet, jak Země zpívá.


Rain down, my heart is dry

Sešli déšť, mé srdce je vyschlé,

 

but still i'm singing

ale já stále zpívám,


Rain down, rain it down on me.

sešli déšť, sešli ho na mne.

 

 

Back to the start, my heart is heavy

Zpět na začátek, mé srdce je těžké.


Feels like it's time, to dream again

Zdá se, že je čas znovu snít.


I see the clouds, and yes i'm ready

Vidím mraky a ano jsem připraven


To dance upon, this barren land

tančit na této neúrodné půdě


Hope in my hands, yeah yeah

s nadějí v mých rukách.

 

 

Do not shut, do not shut, do not shut, the heavens

Nezavírej, nezavírej, nezavírej nebesa,


But open up, open up, open up, our hearts

ale otevři, otevři, otevři naše srdce.

 

(Rain down) Give me strength to cross this water,

Dej mi sílu překročit tuto vodu.


Keep my heart upon your altar, rain down

Drž mé srdce na svém oltáři, sešli déšť.


(Rain down) Give me strength to cross this water

Dej mi sílu překročit tuto vodu.


Keep my feet, don't let me falter, rain down

Drž mé kroky, nenech mě klopýtnout.

 

 

DAY OF FIRE-RAIN SONG-PÍSEŇ O DEŠTI


Bring rivers in this waste land,

Přines řeky této vyprahlé zemi,


Clouds into this sky

mraky tomuto nebi.


Bring springs of life into the wells that

Přines pramen života studnám,


Have been run dry

které jsou vyschlé.

 

 

Rise up in this city

Povstaň v tomto městě,


Gather in this light

zaplav ho tímto světlem.


Fall down on your people,

Sešli na svůj lid


Your glory and your life

svou slávu a svůj život.

 

 

Rain, Lord we thirst for water

Déšť, Pane, žízníme po vodě.


Rain, we are desert land

déšť, jsme pouští.


Rain, on your sons and daughters

Déšť, svým synům a dcerám,


Rain, bring your rain again

déšť, přines znovu svůj déšť.

 

 

Speak dreams into this water

Řekni své sny této vodě


And vision to this land

a představy této zemi,


That oceans be divided

že se oceány rozdělí


And bring forth life again

a znovu přinesou život.

 

 

Let the tide roll in

Ať se přižene příval,


Washing over our lives

ať omyje naše životy.


Let your water fall again

Ať znovu spadne Tvá voda.

 

 

Bring rivers in this waste land

Přines řeky této vyprahlé zemi


And clouds into this sky

a mraky tomuto nebi,


Bring your rain again

Přines znovu déšť.


Let your water fall down

Znovu sešli svou vodu,


Bring your rain again now

přines svůj déšť ještě jednou.