Chvalozpěv stvoření

O Chvalozpěvu stvoření se říká, že je oknem do Františkovy duše. Je jednou z posledních modliteb, kterou složil, a provázela ho každým dnem až do jeho smrti. Je modlitbou, v níž se jakoby poodhrnuje závoj času a my můžeme na okamžik zahlédnout něco z nádhery věčnosti, která nás čeká.

Modlitba vzniká v době, kdy František, plný bolestí a nemocí, pobývá v klášteře svatého Damiána u sester, na jaře roku 1225. Po čtyřiceti dnech fyzických i duchovních útrap zakouší jedné noci božskou útěchu a dostává se mu příslibu slávy.

List Svatého Otce k Jubilejnímu roku sv. Kláry 31.3. 2012

List zaslaný Jeho Svatostí Benediktem XVI. Mons. Domenico Sorrentinovi, biskupovi v Assisi ku příležitosti „Roku svaté Kláry“ určený celé diecézi na připomínku svaté Kláry a jejího osmistého výročí jejího zasvěcení:

Ctihodnému bratrovi, Domenicu Sorrentinovi, biskupu v Assisi

S radostí jsem se dozvěděl, že v této diecézi, tak jako mezi františkány a klariskami na celém světě, se připomíná svatá Klára oslavami „Roku svaté Kláry“, ku příležitosti osmistého výročí jejího „obrácení“ a zasvěcení.

Tato událost, jejíž datace se pohybuje v rozmezí let 1211 – 1212 doplňuje, tak řečeno, o ženský prvek milost, která zasáhla o několik let dříve společnost v Assisi obrácením syna Pietra di Bernardone. A tak jako se stalo u Františka, podobně i Klářino rozhodnutí v sobě skrývalo zárodek nového společenství, klariánský řád, který se stal mohutným stromem, vyrůstajícím z plodného mlčení klášterů, a který nepřestává rozsévat dobré semeno Evangelia ve službě Božímu království.

Toulky klariánskou minulostí II: Klářino evangelní dobrodužství

Z BOŽÍHO VNUKNUTÍ: KLÁŘINO EVANGELNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Klára objevuje své charisma skrze příklad života a obrácení svatého Františka. Svým obrácením se k životu podle Evangelia se také ona začleňuje do širokého proudu nábožensko-sociálního hnutí své doby, které se zcela mimořádným způsobem dotkne i ženského světa a učiní z Kláry jednu ze svých nejvýznamnějších představitelek. Vnější kroky, kterými své obrácení doprovází: rozprodání majetku a rozdělení výtěžku chudým, opuštění rodného domu, zřeknutí se svého postavení a přijetí stavu kajícnice charakterizovaném chudobou (vilitas oproti nobilitas) a minoritou (minoritas oproti maiores, kam Klára svým původem patřila), ji včleňují do prvotního františkánského bratrstva. Její cesta začíná.

Toulky klariánskou minulostí I: Sv. František

zpracováno podle knihy „Klára z Assisi, život dostává formu“,

druhého dílu rozsáhlého komentáře k Řeholi svaté Kláry,

vypracovaného komisí sester italské federace sester klarisek

 

FRANTIŠEK Z ASSISI: ŽIVOT PODLE EVANGELIA

 

Když se Klára na sklonku svého života obrací zpět k začátku svého evangelního dobrodružství, nachází tam dva zásadní činitele: milost Boží, kterou Bůh osvítil její srdce, a svatého Františka, podle jehož příkladu i slov začala konat pokání. Proto pochopit celou spletitou historii Kláry a jejích sester je bez Františka zcela nemožné. On byl vždy její originální a původní inspirací, která ovlivňovala nejen vnitřní podobu jejího života podle způsobu svatého Evangelia, ale také určovala tvářnost nově vznikajícího společenství sester, a tím vymezovala i jeho institucionální charakter a jeho místo v Církvi své i pozdější doby.