Dopis pro Tebe na konec prázdnin

Pokoj a vítězství Tvému srdci!

Prázdniny se blíží ke konci. Doba prázdnin je také dobou her, soutěží, závodů nejen na dětských táborech. I téma závodu se objevuje v Písmu. Sv. Pavel píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“/1Kor 9,24-25/ Pavel přirovnává náš životní běh, naše snažení k závodu. A kdo by nechtěl vyhrát?? Máme běžet tak, abychom získali cenu, vítězství! Jak tedy vítězit v tom nejopravdovějším závodu, nejdůležitějším v našem životě?

Prázdninový Dopis pro Tebe

Pokoj a odpočinutí Tobě!

Je doba prázdnin, doba dovolených, doba odpočinku. Jsou chvíle, kdy je třeba nabrat nových sil a odpočinout si od každodenních námah. Lidé hledají způsob, jak nechat své tělo a psychiku odpočinout. A odpočine si i duše? Zmizí prázdnota? Dojde k naplnění? Jak dát odpočinout svému nitru? Ježíš nám ukázal cestu. On sám nás vybízí: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším.“/Mt 11, 28-29/

Dopis pro Tebe na červen

Ať Ti Pán požehná na Tvé cestě za štěstím!

Na sv. Valentýna, svátek zamilovaných, se to v reklamách, obchodech hemží samými srdci ve stovkách podob... Je měsíc červen a slavíme v něm také Srdce, je to Srdce Ježíšovo. Zpíváme v písních o Jeho Srdci a tím oslavujeme Jeho Lásku. Ano, slavnost Srdce Ježíšova je slavností Lásky, slavností zamilovanosti Boha do nás, lidí. Tato zamilovanost je tak velká, že Jeho Srdce bylo a je probodené. On nás miluje a trpí tím, když neodpovídáme na Jeho Lásku. On nás chce ve své Lásce učinit nevýslovně šťastnými a bolí ho, když hledáme štěstí mimo opravdovou lásku a mimo Boha. Jeho bolest je bolestí nad naší prázdnotou, nenaplněností, neštěstím, hříchem, špatným hledáním lásky.

Májový Dopis pro Tebe

Milý poutníku, poutnice do nebe!

Ježíš přišel na svět, žil zde, zemřel za nás, byl vzkříšen a vrátil se k Otci, aby nám všem, Tobě i mně, připravil místo v nebi. Tato radostná zvěst je nám vším, je naší nadějí na našem putování. Nejdeme nadarmo, máme cíl cesty a tím cílem je nebe, návrat k Otci, život v dimenzi, která existuje a je realitou. My si realitu nebe nedokážeme představit, protože „ je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují.‘“ Víme však s jistotou, že nás tam čeká náš Bůh, který je Láska, Milosrdenství, Věrnost, Radost, Pokoj.... je nám vším.

Velikonoční Dopis pro Tebe

Aleluja! Chvalte Pána a oslavujte Ho navěky!

Bůh je Vítěz nad smrtí i hříchem, Jeho Láska k nám trvá navěky. Aleluja!

Bůh nás stvořil, daroval nám život s Ním. Hříchem jsme ztratili vztah

s Bohem, rozhodli jsme se žít bez Něho.. Je to nejstrašnější volba, jakou může tvor udělat. Bůh nás stvořil jako dobré a krásné, stvořil nás schopné lásky, vztahu s Ním. Když se člověk rozhodne žít bez Boha, bez lásky a uzavře se do sebe, je to hřích. Tvor je znetvořen hříchem a není schopen sám toto znetvoření napravit. Bůh ale znovu přichází za námi v Ježíši, přichází do temnot, pekla našeho hříchu, aby nás osvobodil. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, měl věčný život....“ Bůh touží po našem štěstí a ví, že štěstí nenajdeme bez Něho.

Postní Dopis pro Tebe

Milý kajícníku, milá kajícnice!

Dovol mi, abych Tě dnes takto oslovila. Vím, je to zcela nemoderní a možná řekneš, že to patří do středověku...Máš pravdu. Právě v této době chodil

sv. František se svými bratry mezi lidmi a říkal jim: „My nejsme mniši, my jsme jen kajícníci z Assisi.“ František nazýval sebe i své bratry kajícníky. Ježíš ale vyzývá lidi všech věků bez rozdílu: „Čiňte pokání a věřte Evangeliu!“

Co si představíme pod pojmem pokání, kajícnost? Možná mnohým z nás první vyvstanou na mysli přísné posty až hladovění, bičování a různé jiné druhy dřívějších kajících praktik. Ne, to není na prvním místě pravá kajícnost. Prvním skutkem kajícnosti je především modlitba, ve které vyjdeme ze sebe, odvrátíme se od sebe a směřujeme k Bohu....To je nádherné, proto kajícnost má být radostná.