Dopis pro Tebe na červen

Ať Ti Pán požehná na Tvé cestě za štěstím!

Na sv. Valentýna, svátek zamilovaných, se to v reklamách, obchodech hemží samými srdci ve stovkách podob... Je měsíc červen a slavíme v něm také Srdce, je to Srdce Ježíšovo. Zpíváme v písních o Jeho Srdci a tím oslavujeme Jeho Lásku. Ano, slavnost Srdce Ježíšova je slavností Lásky, slavností zamilovanosti Boha do nás, lidí. Tato zamilovanost je tak velká, že Jeho Srdce bylo a je probodené. On nás miluje a trpí tím, když neodpovídáme na Jeho Lásku. On nás chce ve své Lásce učinit nevýslovně šťastnými a bolí ho, když hledáme štěstí mimo opravdovou lásku a mimo Boha. Jeho bolest je bolestí nad naší prázdnotou, nenaplněností, neštěstím, hříchem, špatným hledáním lásky.

Májový Dopis pro Tebe

Milý poutníku, poutnice do nebe!

Ježíš přišel na svět, žil zde, zemřel za nás, byl vzkříšen a vrátil se k Otci, aby nám všem, Tobě i mně, připravil místo v nebi. Tato radostná zvěst je nám vším, je naší nadějí na našem putování. Nejdeme nadarmo, máme cíl cesty a tím cílem je nebe, návrat k Otci, život v dimenzi, která existuje a je realitou. My si realitu nebe nedokážeme představit, protože „ je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují.‘“ Víme však s jistotou, že nás tam čeká náš Bůh, který je Láska, Milosrdenství, Věrnost, Radost, Pokoj.... je nám vším.

Velikonoční Dopis pro Tebe

Aleluja! Chvalte Pána a oslavujte Ho navěky!

Bůh je Vítěz nad smrtí i hříchem, Jeho Láska k nám trvá navěky. Aleluja!

Bůh nás stvořil, daroval nám život s Ním. Hříchem jsme ztratili vztah

s Bohem, rozhodli jsme se žít bez Něho.. Je to nejstrašnější volba, jakou může tvor udělat. Bůh nás stvořil jako dobré a krásné, stvořil nás schopné lásky, vztahu s Ním. Když se člověk rozhodne žít bez Boha, bez lásky a uzavře se do sebe, je to hřích. Tvor je znetvořen hříchem a není schopen sám toto znetvoření napravit. Bůh ale znovu přichází za námi v Ježíši, přichází do temnot, pekla našeho hříchu, aby nás osvobodil. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, měl věčný život....“ Bůh touží po našem štěstí a ví, že štěstí nenajdeme bez Něho.

Postní Dopis pro Tebe

Milý kajícníku, milá kajícnice!

Dovol mi, abych Tě dnes takto oslovila. Vím, je to zcela nemoderní a možná řekneš, že to patří do středověku...Máš pravdu. Právě v této době chodil

sv. František se svými bratry mezi lidmi a říkal jim: „My nejsme mniši, my jsme jen kajícníci z Assisi.“ František nazýval sebe i své bratry kajícníky. Ježíš ale vyzývá lidi všech věků bez rozdílu: „Čiňte pokání a věřte Evangeliu!“

Co si představíme pod pojmem pokání, kajícnost? Možná mnohým z nás první vyvstanou na mysli přísné posty až hladovění, bičování a různé jiné druhy dřívějších kajících praktik. Ne, to není na prvním místě pravá kajícnost. Prvním skutkem kajícnosti je především modlitba, ve které vyjdeme ze sebe, odvrátíme se od sebe a směřujeme k Bohu....To je nádherné, proto kajícnost má být radostná.

Zasvěcený Dopis pro Tebe

Uvedení Páně do chrámu 2.2.2015 Zvěstuji Ti velikou radost, patříš Pánu navěky....!“

Posílám Ti tuto radostnou zprávu, nejradostnější ze všech. Patříš Pánu navěky. Píšu Tobě , který jsi pokřtěn/a/ i Tobě, který/á/ hledáš a toužíš po Pánu, aniž to teď můžeš uchopit a zcela pochopit. Všichni jsme byli stvořeni Bohem, a proto Mu všichni patříme. Bůh si ale nechce vynucovat náš vztah, dává nám svobodu. Stvořil nás, patříme Mu, touží po naší lásce, po našem vztahu. Křtem odpovídáme na tuto touhu Boží, uzavíráme s Ním smlouvu lásky a vyznáváme: „Patřím Ti navěky...Je to mé rozhodnutí, které nikdy nechci změnit, je to odpověď darovaná, Pane, na Tvoje pozvání, Tvou milost a Tvou Lásku...Je to hlavní smysl života, pro který chci žít navěky....“ Křtem nás Pán přijímá za své, patříme Mu a dává nám všechny milosti, které potřebujeme pro vztah s Ním. Vlévá nám dar víry, naděje a lásky, dává nám dary Ducha Svatého, dává nám vše, co On jen může dát, abychom my, tvorové, byli uschopněni žít s Ním Všemohoucím, Nejvyšším Pánem. Křtem jsme zasvěceni Pánu.

Vánoční Dopis pro Tebe

Pokoj a radost Tvému adventnímu putování a očekávání!

Nejen v této době, ale po celý život Ti přeji pokojný a radostný Advent. Je to čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše...a On k nám přichází stále. Advent a Vánoce můžeme mít každý den, když je naše srdce připraveno přijmout Ježíše, žít s Ním, chodit s Ním a v lásce se Mu odevzdat.

Bůh, velký Bůh, tak miloval svět, že nám poslal svého jediného Syna Ježíše Krista. Když jsme zhřešili a vzdálili se od Boha, On sám nám vychází vstříc. Bůh přichází v podobě Dítěte, On Všemohoucí jako slabé Dítě, On Veliký jako Maličký, On Stvořitel jako Člověk. Proto se raduj a jásej velkou radostí! Vesel se a nepřestávej, protože je skončeno Tvé otroctví.