Dopis pro Tebe na květen

Drazí!

Ježíš říká: „Duch pravdy vás uvede do celé pravdy..“ /Jan 16,13/ Duch svatý je Láska - mezi Bohem Otcem a Jeho Synem Ježíšem. Duch svatý je Láska, je Duchem pravdy. Láska může být jen v pravdě a pravda bez lásky není z Boha. Duch svatý je Ten, který může být v pravdě skutečnou Láskou našeho srdce. 

Prosíme-li Ducha, aby přišel, budeme-li pro Něho otevřeni, obejme nás svou láskou a uvede nás do celé pravdy. Duch nám ukáže pravdu o celé Nejsvětější Trojici. Uvede nás do tajemství Boha, nakolik jsme schopni ho přijmout. Ukáže nám krásu, lásku, milosrdenství, všemohoucnost, všudypřítomnost, velikost, neměnnost i něžnost našeho dobrého Pána. Zároveň nás bude Duch pravdy vyvádět z našich falešných představ o Bohu. Jak často projektujeme do Boha naše negativní zkušenosti s lidmi. Bůh je ale jiný, On je Svatý, plnost života a lásky. Duch nám ukáže pravdu o nás samotných. Uvidíme dary, kterými nás Bůh obdaroval. Poznáme poslání, které nám Pán nabízí. Bude nás proměňovat k podobě Ježíše, Božího Syna. Zároveň nám Duch pravdy bude ukazovat naše hříchy, vášně, chyby, vše, co Mu překáží, aby v nás mohl plně působit a žít. Duch nám ukáže pravdu o našich bratřích a sestrách. V Jeho světle uvidíme krásu svých bližních, kterou do nich vložil Bůh. Poznáme v druhých naše skutečné bratry a sestry v Kristu. Budeme se radovat z daru adoptivního Božího dětství, který nás spojuje. Zároveň nás Duch pravdy bude učit trpělivosti, odpuštění a milosrdenství s hříchy a slabostmi druhých. Vždyť sami stejné milosrdenství potřebujeme. Ježíš říká: „Duch pravdy vás uvede do celé pravdy..“ /Jan 16,13/ Kéž se v pokoře a důvěře otevřeme pravdě, vždyť sám Pán je Pravda. Kéž otevřeme v pravdě své srdce lásce k Bohu, sobě i bližnímu, abychom již zde na zemi žili plnost, kterou nám chce darovat sám Pán.

sestra Miriam