Dopis pro Tebe na březen

Drazí,

Bůh je Světlo a žádná tma v Něm není. Bůh je Láska a nemůže v Něm být ani stín sobectví. Bůh je nejvyšší Moudrost a před Ním se nakonec skloní každé naše mudrování o tom, co je dobré a co ne. 

Přišel v Ježíši, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu, zla. Přišel s pokorou a láskou, aby se ujal vlády nade vším, co stvořil… Jsou jen dvě cesty, buď Ho přijmeme, aby byl naším Pánem, nebo Ho budeme křižovat a postavíme se na místo Boha, abychom byli „pány“ našich životů a soudili druhé i svět z našeho smyšleného pyšného trůnu. Tady na zemi většinou kolísáme mezi zaměřením na Boha a naším sobectvím... On za nás položil život, aby nás z našeho kolísání vysvobodil. Dal nám naději a řešení pro ubohost našich životů. Ježíš nás nesmírně miluje a nabízí nám všechny milosti k tomu, abychom se s Ním spojili a dosáhli věčného štěstí, blaženosti...nebe. Zpívejme ALELUJA, chvalme Pána za Jeho Lásku. Existuje cesta z našich bludišť, On je Cesta. Když se otevřeme pravdě, dá nám světlo pro náš život, On je Pravda a Světlo. Naše utrpení, bolesti, nemoci, strádání mají smysl, když všechno prožíváme s Ním, pro Něho a v Něm. On je Vzkříšení! Nebojme se, Pán vstal z mrtvých, Jeho smrt byla proměněna. Cokoliv Mu darujeme, bude proměněno Jeho láskou, světlem a životem. Nechme se tedy obejmout o těchto Velikonocích přítomností Ježíše ukřižovaného, vzkříšeného, vítězného… 

V modlitbě i za vás 

sestra Miriam