Dopis pro Tebe na říjen

Drazí!

Bůh je Láska, nesmírná, nekonečná Láska.

Dal nám svobodu a my jsme se rozhodli proti Němu.

Vlivem hříchu je naše vůle nakloněna k zlému, rozum k omylu a city k disharmonii.

Jsme jako malé postižené děti, které se utápějí v sobě. Jsme zaměřeni na sebe. My jsme ale byli stvořeni pro lásku, pro vztah k Bohu i k lidem. Bůh nám nabízí svou ruku, aby nás vyvedl z těchto temnot…

Sofoniáš píše: „Zaplesej, zahlahol! Raduj se a jásej z celého srdce! Rozsudek nad Tebou Hospodin zrušil, zbavil Tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed Tebe, neboj se už zlého! Neboj se, nechť Tvé ruce neochabnou! Hospodin, Tvůj Bůh, je uprostřed Tebe, Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z Tebe a veselí, láskou umlká a opět nad Tebou jásá a plesá.“ /Sof 2,14-17/

Ano, raduj se, existuje lék na Tvou bolest, Bůh Ti nabízí svou milost.

Jásej a vesel se, nejsi ztracen v nemoci své duše, přichází za Tebou Tvůj Lékař, Ježíš, On, Bůh s námi.

Neboj se už zla ani důsledků hříchu, On je Pastýř, dobrý Pastýř, který Tě provede i temnotou rokle.

Je řešení na utrpení, zlo, nelásku, sobectví v životech našich i životech bližních.

Je to Ježíš, Bůh a Pán, Slovo Otce. On vysloví jediné slovo své moci a zlí duchové se třesou. Pokud dopustí zlo, tak ví, že je může proměnit v ještě větší dobro pro nás,

v poučení, pokoru, důvěru a vztah plný lásky.

Jediné důležité je být s Ním!!! On je řešení !!!

Jsi v slabosti, buď s Ním a dostaneš sílu, On je Tvou Silou.

Jsi zmítán v pokušeních, buď s Ním, On je Tvým Vysvoboditelem.

Jsi v ohni utrpení, buď s Ním, On je Útěchou i Lékem.

Jsi v radosti, buď s Ním, On je skutečná Radost.

Učíš se milovat, buď s Ním, On je Láska.

Hledáš plnost života, buď s Ním, On je Život sám.

Nezůstávej sám v sobě, nenech se ničím odvést od vztahu s Ním a On, Bohatýr, který zachraňuje, Ti dá vše, co potřebuješ, k věčnému štěstí ve spojení s Ním.

To Ti ze srdce přeje

sestra Miriam