Dopis pro Tebe na červen

Drazí! 

Ježíš říká: „Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, Ti odplatí." Slyšíme tato Jeho slova ve spojitosti se skutky postu, milosrdenství i s modlitbou. Můžeme se vnějškově postit, ale v našem srdci může být nenávist, zloba. Můžeme druhým pomáhat a zároveň být plni pýchy, hrdosti na svou výkonnost. 

Dopis pro Tebe na květen

Drazí!

Ježíš říká: „Duch pravdy vás uvede do celé pravdy..“ /Jan 16,13/ Duch svatý je Láska - mezi Bohem Otcem a Jeho Synem Ježíšem. Duch svatý je Láska, je Duchem pravdy. Láska může být jen v pravdě a pravda bez lásky není z Boha. Duch svatý je Ten, který může být v pravdě skutečnou Láskou našeho srdce. 

Dopis pro Tebe na duben

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen! Věříme, je to skutečně pravda našeho života? Jak to vypadá v nás samotných, byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem, který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Dopis pro Tebe na únor

ruka matky a dtteDrazí! 

 

Dobrý, milosrdný, něžný a moudrý Bůh k nám mluví skrze své slovo. Na hoře Tábor slyšíme Jeho hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Ježíš je Bohem Otcem milovaný. Ježíš naslouchá a poslouchá svobodně, z lásky svého Otce.

Dopis pro Tebe na leden

ohostrojDrazí!

Leden stojí na počátku nového roku. Mnozí bouřlivě oslavili ukončení toho minulého. Snad byli v prvních novoročních hodinách aspoň trochu při smyslech… Je dobré slavit, být se svými blízkými, sdílet se o životě. Je dobré být při smyslech, hlavně při vnitřních smyslech, které nám ukazují, kam dál jdeme.